صدور مجوز افزایش سرمایه 87 درصدی “تاپیکو”

صدور مجوز افزایش سرمایه 87 درصدی “تاپیکو”
مجوز افزایش سرمایه 38 هزار میلیارد ریالی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین از محل سود انباشته صادر شد.

صدور مجوز افزایش سرمایه 87 درصدی “تاپیکو”

مجوز افزایش سرمایه 38 هزار میلیارد ریالی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین از محل سود انباشته صادر شد.
صدور مجوز افزایش سرمایه 87 درصدی “تاپیکو”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author