اختصاص 691 ریال سود به ازای هر سهم “فباهنر” طی 9 ماه

اختصاص 691 ریال سود به ازای هر سهم “فباهنر” طی 9 ماه
شرکت صنایع مس شهید باهنر در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 691 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 584 درصد افزایش داشت.

اختصاص 691 ریال سود به ازای هر سهم “فباهنر” طی 9 ماه

شرکت صنایع مس شهید باهنر در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ 691 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 584 درصد افزایش داشت.
اختصاص 691 ریال سود به ازای هر سهم “فباهنر” طی 9 ماه

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author