اختصاص 612 ریال سود به ازای هر سهم “دعبید”

اختصاص 612 ریال سود به ازای هر سهم “دعبید”
شرکت داروسازی دکتر عبیدی در دوره شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 95 مبلغ 226 میلیارد و 67 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 612 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد.

اختصاص 612 ریال سود به ازای هر سهم “دعبید”

شرکت داروسازی دکتر عبیدی در دوره شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 95 مبلغ 226 میلیارد و 67 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 612 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد.
اختصاص 612 ریال سود به ازای هر سهم “دعبید”

باران دانلود

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author