اختصاص 193 ریال سود به ازای هر سهم “وصنا”

اختصاص 193 ریال سود به ازای هر سهم “وصنا”
شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در دوره شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 95 معادل 441 میلیارد و 38 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای خود منظور کرد.

اختصاص 193 ریال سود به ازای هر سهم “وصنا”

شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران در دوره شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 95 معادل 441 میلیارد و 38 میلیون ریال سود انباشته پایان دوره در حسابهای خود منظور کرد.
اختصاص 193 ریال سود به ازای هر سهم “وصنا”

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author