رشد 493 درصدی پیش بینی درآمد هر سهم “فخوز” در سه ماه

رشد 493 درصدی پیش بینی درآمد هر سهم “فخوز” در سه ماه
شرکت فولاد خوزستان در دوره سه ماهه نخست سال مالی 96 مبلغ 267 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و معادل 43 درصد از پش بینی هایش را پوشش داد.

رشد 493 درصدی پیش بینی درآمد هر سهم “فخوز” در سه ماه

شرکت فولاد خوزستان در دوره سه ماهه نخست سال مالی 96 مبلغ 267 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و معادل 43 درصد از پش بینی هایش را پوشش داد.
رشد 493 درصدی پیش بینی درآمد هر سهم “فخوز” در سه ماه

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author