“وبیمه” 379 میلیون ریال سود شناسایی کرد

“وبیمه” 379 میلیون ریال سود شناسایی کرد
شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر سال جاری، از فروش سهام چند شرکت بورسی معادل 379 میلیون ریال سود شناسایی کرد.

“وبیمه” 379 میلیون ریال سود شناسایی کرد

شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در دوره یک ماهه منتهی به 30 آذر سال جاری، از فروش سهام چند شرکت بورسی معادل 379 میلیون ریال سود شناسایی کرد.
“وبیمه” 379 میلیون ریال سود شناسایی کرد

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author