پوشش 36 درصدی پیش بینی “گکوثر”

پوشش 36 درصدی پیش بینی “گکوثر”
شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 مبلغ 368 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و بر این اساس، به 36 درصد از پیش بینی هایش رسید.

پوشش 36 درصدی پیش بینی “گکوثر”

شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 مبلغ 368 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و بر این اساس، به 36 درصد از پیش بینی هایش رسید.
پوشش 36 درصدی پیش بینی “گکوثر”

label, , , , , , , , , , , ,

About the author