تأمین مالی 3000 میلیاردی “کگل” با انتشار اوراق اجاره

تأمین مالی 3000 میلیاردی “کگل” با انتشار اوراق اجاره
با انتشار اوراق گل گهر میزان اوراق بهادار منتشره در بازار سرمایه از ابتدای سال تاکنون بالغ بر 293 هزار میلیارد ریال خواهد بود که نسبت به تأمین مالی صورت گرفته در مدت مشابه سال گذشته به مبلغ 198 هزار میلیارد ریال بیش از 48 درصد رشد داشته است.

تأمین مالی 3000 میلیاردی “کگل” با انتشار اوراق اجاره

با انتشار اوراق گل گهر میزان اوراق بهادار منتشره در بازار سرمایه از ابتدای سال تاکنون بالغ بر 293 هزار میلیارد ریال خواهد بود که نسبت به تأمین مالی صورت گرفته در مدت مشابه سال گذشته به مبلغ 198 هزار میلیارد ریال بیش از 48 درصد رشد داشته است.
تأمین مالی 3000 میلیاردی “کگل” با انتشار اوراق اجاره

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author