صورت های مالی 3 ماهه “قاسم”

صورت های مالی 3 ماهه “قاسم”
شرکت قاسم ایران در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 96 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 7 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه در سال 95 معادل 17 درصد افزایش داشته است.

صورت های مالی 3 ماهه “قاسم”

شرکت قاسم ایران در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 96 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 7 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه در سال 95 معادل 17 درصد افزایش داشته است.
صورت های مالی 3 ماهه “قاسم”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author