صورت های مالی 3 ماهه “غشهداب”

صورت های مالی 3 ماهه “غشهداب”
شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 96 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 36 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه در سال 95 معادل 20 درصد کاهش داشته است.

صورت های مالی 3 ماهه “غشهداب”

شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 96 (حسابرسی نشده) به ازای هر سهم 36 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه در سال 95 معادل 20 درصد کاهش داشته است.
صورت های مالی 3 ماهه “غشهداب”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author