“شپلی” و “شمواد” به بازار پایه منتقل می شوند

“شپلی” و “شمواد” به بازار پایه منتقل می شوند
بر اساس مصوبه هیات محترم پذیرش اوراق بهادار، شرکت های پلی اکریل (شپلی) و تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (شمواد) از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 16 دی1396حذف و به بازار پایه فرابورس منتقل می شوند.

“شپلی” و “شمواد” به بازار پایه منتقل می شوند

بر اساس مصوبه هیات محترم پذیرش اوراق بهادار، شرکت های پلی اکریل (شپلی) و تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی (شمواد) از فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 16 دی1396حذف و به بازار پایه فرابورس منتقل می شوند.
“شپلی” و “شمواد” به بازار پایه منتقل می شوند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author