اقتصاد در موقعیت “تیک آف”

اقتصاد در موقعیت “تیک آف”
مناقصه هایی که برای پروژه ها برگزار می شود و همچنین پرداخت های دولت به پیمانکاران بابت بدهی های گذشته و برقراری روابط محکم تجاری با خیلی از کشورهای دنیا به ویژه چین و روسیه و کشورهای اروپایی، حاکی از بازگشت رونق به اقتصاد و کسب و کارهاست.

اقتصاد در موقعیت “تیک آف”

مناقصه هایی که برای پروژه ها برگزار می شود و همچنین پرداخت های دولت به پیمانکاران بابت بدهی های گذشته و برقراری روابط محکم تجاری با خیلی از کشورهای دنیا به ویژه چین و روسیه و کشورهای اروپایی، حاکی از بازگشت رونق به اقتصاد و کسب و کارهاست.
اقتصاد در موقعیت “تیک آف”

دانلود مستقیم تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author