پوشش 25 درصدی پیش بینی “مبین”

پوشش 25 درصدی پیش بینی “مبین”
شرکت پتروشیمی مبین در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 مبلغ 226 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و بر این اساس، به 25 درصد از پیش بینی هایش رسید.

پوشش 25 درصدی پیش بینی “مبین”

شرکت پتروشیمی مبین در دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 مبلغ 226 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و بر این اساس، به 25 درصد از پیش بینی هایش رسید.
پوشش 25 درصدی پیش بینی “مبین”

label, , , , , , , , , , , ,

About the author