مسیر دوربرگردان منتشرکنندگان اوراق”سخاب”در برابر بورس

مسیر دوربرگردان منتشرکنندگان اوراق”سخاب”در برابر بورس
اگر منتشر کنندگان اوراق ضوابط وشرایط سازمان بورس را می پذیرفتند وهزینه بازار گردانی اوراق را متقبل می شدند بازارگردان می توانست دامنه بازدهی اوراق را محدود کند واین امر باعث جلوگیری از تبعات منفی اوراق می گردید

مسیر دوربرگردان منتشرکنندگان اوراق”سخاب”در برابر بورس

اگر منتشر کنندگان اوراق ضوابط وشرایط سازمان بورس را می پذیرفتند وهزینه بازار گردانی اوراق را متقبل می شدند بازارگردان می توانست دامنه بازدهی اوراق را محدود کند واین امر باعث جلوگیری از تبعات منفی اوراق می گردید
مسیر دوربرگردان منتشرکنندگان اوراق”سخاب”در برابر بورس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author