اختصاص 236 ریال سود به ازای هر سهم “ورنا”

اختصاص 236 ریال سود به ازای هر سهم “ورنا”
شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا در دوره 12 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 236 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 30 درصد کاهش داشت.

اختصاص 236 ریال سود به ازای هر سهم “ورنا”

شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا در دوره 12 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 مبلغ 236 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 30 درصد کاهش داشت.
اختصاص 236 ریال سود به ازای هر سهم “ورنا”

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author