نگاهی بر پرتفوی یک ماهه “وتوسم”

نگاهی بر پرتفوی یک ماهه “وتوسم”
ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در دوره یک ماهه منتهی به 30 دیماه 96 معادل 367 میلیارد و 641 میلیون ریال افزایش یافت.

نگاهی بر پرتفوی یک ماهه “وتوسم”

ارزش بازار شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در دوره یک ماهه منتهی به 30 دیماه 96 معادل 367 میلیارد و 641 میلیون ریال افزایش یافت.
نگاهی بر پرتفوی یک ماهه “وتوسم”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author