نگاهی بر پرتفوی یک ماهه “وآذر”

نگاهی بر پرتفوی یک ماهه “وآذر”
شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان صورت وضعیت پورتفوی یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یکصد میلیارد ریال منتشر کرد.

نگاهی بر پرتفوی یک ماهه “وآذر”

شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان صورت وضعیت پورتفوی یک ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 96 را حسابرسی نشده و با سرمایه معادل یکصد میلیارد ریال منتشر کرد.
نگاهی بر پرتفوی یک ماهه “وآذر”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author