نگاهی بر پیش بینی های “کرمان”

نگاهی بر پیش بینی های “کرمان”
شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان در دوره 12 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 به صورت حسابرسی نشده مبلغ یک هزار و 578 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و فراتر از پیش بینی هایش عمل کرد.

نگاهی بر پیش بینی های “کرمان”

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان در دوره 12 ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 96 به صورت حسابرسی نشده مبلغ یک هزار و 578 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و فراتر از پیش بینی هایش عمل کرد.
نگاهی بر پیش بینی های “کرمان”

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author