“وغدیر” از پیش بینی هایش جا ماند

“وغدیر” از پیش بینی هایش جا ماند
شرکت سرمایه گذاری غدیر در دوره شش ماهه نخست سال مالی 96 مبلغ 56 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و به 27 درصد از پیش بینی هایش رسید.

“وغدیر” از پیش بینی هایش جا ماند

شرکت سرمایه گذاری غدیر در دوره شش ماهه نخست سال مالی 96 مبلغ 56 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و به 27 درصد از پیش بینی هایش رسید.
“وغدیر” از پیش بینی هایش جا ماند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author