پیش بینی “سدشت” افزایشی بود

پیش بینی “سدشت” افزایشی بود
شرکت صنایع سیمان دشستان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 97 را حسابرسی نشده مبلغ 59 ریال اعلام کرد که این رقم در مقایسه با EPS سال مالی جاری معادل 16 درصد افزایش داشت.

پیش بینی “سدشت” افزایشی بود

شرکت صنایع سیمان دشستان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 97 را حسابرسی نشده مبلغ 59 ریال اعلام کرد که این رقم در مقایسه با EPS سال مالی جاری معادل 16 درصد افزایش داشت.
پیش بینی “سدشت” افزایشی بود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author