عوايد سايپا از فروش بلوك “خكاوه”

عوايد سايپا از فروش بلوك “خكاوه”
عد از جریان انعقاد قرارداد همکاری بین سایپا و رنوی فرانسه و فروش 50 درصد از سهام سایپا کاشان به خودروسازی سیتروئن جهت ایجاد توليد محصول مشترک، به نظر می رسد این بار مدیرعامل “خساپا” تلاش کرده برگ برنده دیگری را برای بازی های خود رو کند.

عوايد سايپا از فروش بلوك “خكاوه”

عد از جریان انعقاد قرارداد همکاری بین سایپا و رنوی فرانسه و فروش 50 درصد از سهام سایپا کاشان به خودروسازی سیتروئن جهت ایجاد توليد محصول مشترک، به نظر می رسد این بار مدیرعامل “خساپا” تلاش کرده برگ برنده دیگری را برای بازی های خود رو کند.
عوايد سايپا از فروش بلوك “خكاوه”

سایت خبری زندگی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author