افزایش 172 درصدی پیش بینی های “تایرا”

افزایش 172 درصدی پیش بینی های “تایرا”
شرکت تراکتور سازی ایران در دوره سه ماهه نخست سال مالی 96 مبلغ 87 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و معادل 25 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی 95 معادل 172 درصد افزایش را نشان می دهد.

افزایش 172 درصدی پیش بینی های “تایرا”

شرکت تراکتور سازی ایران در دوره سه ماهه نخست سال مالی 96 مبلغ 87 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و معادل 25 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی 95 معادل 172 درصد افزایش را نشان می دهد.
افزایش 172 درصدی پیش بینی های “تایرا”

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author