دلایل روند صعودی پیش بینی های “قهکمت” در سال 96

دلایل روند صعودی پیش بینی های “قهکمت” در سال 96
واردات شکرخام در سطح کشور در بهار و تابستان، افزایش دوره وصول مطالبات، فروش شکرخام تصفیه شده موجب روند صعودی پیش بینی های سال مالی 96 شرکت قند هگمتان شد.

دلایل روند صعودی پیش بینی های “قهکمت” در سال 96

واردات شکرخام در سطح کشور در بهار و تابستان، افزایش دوره وصول مطالبات، فروش شکرخام تصفیه شده موجب روند صعودی پیش بینی های سال مالی 96 شرکت قند هگمتان شد.
دلایل روند صعودی پیش بینی های “قهکمت” در سال 96

label, , , , , , , , , , ,

About the author