مدیریت “شلیا” از این پس با کیست؟/ لزوم مداخله سازمان بورس

مدیریت “شلیا” از این پس با کیست؟/ لزوم مداخله سازمان بورس
شرکتی که در همان ابتدای امر صحبت بر سر گران فروشی آن مطرح بود تا سهمی را که طبق برخی گمانه زنی ها تنها در حدود چهار میلیارد تومان ارزش داشت، به بیش از دو برابر قیمت به فعالان و سرمایه گذاران بازار سهام بفروشند. پس از آن نیز طی کمتر از شش ماه حدود 80 درصد از این سهم توسط “وتوصا” به بازار فروخته شد و در عین حال ارزش بازار سهم به بیش از 20 میلیارد تومان رسید.

مدیریت “شلیا” از این پس با کیست؟/ لزوم مداخله سازمان بورس

شرکتی که در همان ابتدای امر صحبت بر سر گران فروشی آن مطرح بود تا سهمی را که طبق برخی گمانه زنی ها تنها در حدود چهار میلیارد تومان ارزش داشت، به بیش از دو برابر قیمت به فعالان و سرمایه گذاران بازار سهام بفروشند. پس از آن نیز طی کمتر از شش ماه حدود 80 درصد از این سهم توسط “وتوصا” به بازار فروخته شد و در عین حال ارزش بازار سهم به بیش از 20 میلیارد تومان رسید.
مدیریت “شلیا” از این پس با کیست؟/ لزوم مداخله سازمان بورس

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author