“مبانی خلق ارزش برای سهامداران و ارزشیابی شرکت”

“مبانی خلق ارزش برای سهامداران و ارزشیابی شرکت”
پیام اصلی مبانی خلق ارزش برای سهامداران و ارزشیابی شرکت این است که شرکت‌هایی که شایسته منابع مالی در اقتصاد هستند، بتوانند برای سرمایه‌گذاران ارزش بیافرینند. انگیزه تالیف این کتاب، توسعه خصوصی‌سازی در کشور است.

“مبانی خلق ارزش برای سهامداران و ارزشیابی شرکت”

پیام اصلی مبانی خلق ارزش برای سهامداران و ارزشیابی شرکت این است که شرکت‌هایی که شایسته منابع مالی در اقتصاد هستند، بتوانند برای سرمایه‌گذاران ارزش بیافرینند. انگیزه تالیف این کتاب، توسعه خصوصی‌سازی در کشور است.
“مبانی خلق ارزش برای سهامداران و ارزشیابی شرکت”

موسیقی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author