13 هزار میلیارد ریال ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه

13 هزار میلیارد ریال ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه
بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در تیر ماه امسال به رقم 13 هزار و 35 میلیارد ریال رسید.

13 هزار میلیارد ریال ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه

بر اساس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های قابل معامله در تیر ماه امسال به رقم 13 هزار و 35 میلیارد ریال رسید.
13 هزار میلیارد ریال ارزش صندوق های ETF در بازار سرمایه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author