“غبشهر” و سود 118 ریالی هر سهم

“غبشهر” و سود 118 ریالی هر سهم
شرکت صنعتی بهشهر در دوره شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 95 مبلغ 354 میلیارد و 612 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 118 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد.

“غبشهر” و سود 118 ریالی هر سهم

شرکت صنعتی بهشهر در دوره شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 95 مبلغ 354 میلیارد و 612 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 118 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرد.
“غبشهر” و سود 118 ریالی هر سهم

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author