“وسدید” گزارش 9 ماهه منتشر کرد

“وسدید” گزارش 9 ماهه منتشر کرد
شرکت گروه صنعتی سدید در دوره 9ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ یک هزار و 127 ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل یک درصد افزایش داشت.

“وسدید” گزارش 9 ماهه منتشر کرد

شرکت گروه صنعتی سدید در دوره 9ماهه منتهی به 30 آذر ماه 96 مبلغ یک هزار و 127 ریال زیان به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه با دوره مشابه سال مالی قبل معادل یک درصد افزایش داشت.
“وسدید” گزارش 9 ماهه منتشر کرد

label, , , , , , , , , , ,

About the author