شفاف سازی “شفارس” درباره تغییر با اهمیت پیش بینی سود

شفاف سازی “شفارس” درباره تغییر با اهمیت پیش بینی سود
سود خالص پیش بینی شده قبلی شرکت صنایع شیمیایی فارس 38 میلیارد و 673 میلیون ریال بوده است که با کاهش 26 میلیارد و 123 میلیون ریالی به 12 میلیارد و 550 میلیون ریال رسیده است.

شفاف سازی “شفارس” درباره تغییر با اهمیت پیش بینی سود

سود خالص پیش بینی شده قبلی شرکت صنایع شیمیایی فارس 38 میلیارد و 673 میلیون ریال بوده است که با کاهش 26 میلیارد و 123 میلیون ریالی به 12 میلیارد و 550 میلیون ریال رسیده است.
شفاف سازی “شفارس” درباره تغییر با اهمیت پیش بینی سود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author