“غدیس” اقدام به افشای اطلاعات با اهمیت کرد

“غدیس” اقدام به افشای اطلاعات با اهمیت کرد
پاکدیس علت تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم را افزایش هزینه های اداری عمومی و فروش بیان می کند.

“غدیس” اقدام به افشای اطلاعات با اهمیت کرد

پاکدیس علت تغییر با اهمیت پیش بینی درآمد هر سهم را افزایش هزینه های اداری عمومی و فروش بیان می کند.
“غدیس” اقدام به افشای اطلاعات با اهمیت کرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author