شفاف سازی “پارسان” درباره تغییر با اهمیت پیش بینی سود

شفاف سازی “پارسان” درباره تغییر با اهمیت پیش بینی سود
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در نامه ای در خصوص تغییر با اهمیت سود خالص پیش بینی شده از 12 هزار و 354میلیارد و 718 میلیون ریال به 15 هزار و 192 میلیارد و 441 میلیون ریال توضیح داد.

شفاف سازی “پارسان” درباره تغییر با اهمیت پیش بینی سود

گروه گسترش نفت و گاز پارسیان در نامه ای در خصوص تغییر با اهمیت سود خالص پیش بینی شده از 12 هزار و 354میلیارد و 718 میلیون ریال به 15 هزار و 192 میلیارد و 441 میلیون ریال توضیح داد.
شفاف سازی “پارسان” درباره تغییر با اهمیت پیش بینی سود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author