چرا “ورنا” زیر ارزش بازار خود معامله می شود؟

چرا “ورنا” زیر ارزش بازار خود معامله می شود؟
اتفاقی که در این دو نماد مورد توجه سرمایه گذاران افتاد، این بود که سهام سایپا در حالی 125 درصد افزایش سرمایه داد که قیمت سهم به همین تناسب رقیق شد، اما در مقابل تعداد سهام آن افزایش یافته است.

چرا “ورنا” زیر ارزش بازار خود معامله می شود؟

اتفاقی که در این دو نماد مورد توجه سرمایه گذاران افتاد، این بود که سهام سایپا در حالی 125 درصد افزایش سرمایه داد که قیمت سهم به همین تناسب رقیق شد، اما در مقابل تعداد سهام آن افزایش یافته است.
چرا “ورنا” زیر ارزش بازار خود معامله می شود؟

فروش بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author