کدام ساختار مالی به اقتصاد بهتر کمک می کند؟

کدام ساختار مالی به اقتصاد بهتر کمک می کند؟
حرکت از بانک محوری به سمت بازارمحوری، گزاره پر تکراری است که طی چند سال اخیر در بسیاری از سخنرانی ها، مقالات و اظهارنظرها شاهد آن بوده ایم. اما به راستی بازارمحور شدن کلید اصلی خروج از رکود و حرکت در مسیر رونق اقتصادی است و می تواند زمینه و زمانه بهبود فضای کسب و کار را فراهم آورد؟ در این یادداشت به این پرسش پاسخ داده می شود.

کدام ساختار مالی به اقتصاد بهتر کمک می کند؟

حرکت از بانک محوری به سمت بازارمحوری، گزاره پر تکراری است که طی چند سال اخیر در بسیاری از سخنرانی ها، مقالات و اظهارنظرها شاهد آن بوده ایم. اما به راستی بازارمحور شدن کلید اصلی خروج از رکود و حرکت در مسیر رونق اقتصادی است و می تواند زمینه و زمانه بهبود فضای کسب و کار را فراهم آورد؟ در این یادداشت به این پرسش پاسخ داده می شود.
کدام ساختار مالی به اقتصاد بهتر کمک می کند؟

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author