وزیر سابق احمدی نژاد، حتی در کمیسیون اقتصاد مجلس به خودش رای نداد!

وزیر سابق احمدی نژاد، حتی در کمیسیون اقتصاد مجلس به خودش رای نداد!

وزیر سابق احمدی نژاد، حتی در کمیسیون اقتصاد مجلس به خودش رای نداد!

وزیر سابق احمدی نژاد، حتی در کمیسیون اقتصاد مجلس به خودش رای نداد!

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author