نگاه مثبت مجلس به راه‌اندازی بازار آتی ارز

نگاه مثبت مجلس به راه‌اندازی بازار آتی ارز
باتوجه به تصویب راه اندازی بازار مشتقه ارزی از سوی شورای عالی بورس، مجلس نیز به دلیل مزایای راه اندازی این بازار همچون بیمه نوسانات نرخ ارز برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران، نگاه مثبتی به این بازار دارد.

نگاه مثبت مجلس به راه‌اندازی بازار آتی ارز

باتوجه به تصویب راه اندازی بازار مشتقه ارزی از سوی شورای عالی بورس، مجلس نیز به دلیل مزایای راه اندازی این بازار همچون بیمه نوسانات نرخ ارز برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران، نگاه مثبتی به این بازار دارد.
نگاه مثبت مجلس به راه‌اندازی بازار آتی ارز

تکست آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author