معامله 6477 قرارداد در رینگ طلایی بورس کالا

معامله 6477 قرارداد در رینگ طلایی بورس کالا
در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 2098 قرارداد آتی سکه معامله شد که در این میان سهم سررسید شهریور 95 تعداد 79 قرارداد، سهم سررسید آبان 95 تعداد 27 قرارداد ، سررسید دی 95 تعداد 56 قرارداد ، سررسید اسفند 95 تعداد 639 قرارداد و در نهایت سررسید اردیبهشت 96 تعداد 5676 قرارداد بود

معامله 6477 قرارداد در رینگ طلایی بورس کالا

در معاملات دیروز رینگ طلایی بورس کالای ایران 2098 قرارداد آتی سکه معامله شد که در این میان سهم سررسید شهریور 95 تعداد 79 قرارداد، سهم سررسید آبان 95 تعداد 27 قرارداد ، سررسید دی 95 تعداد 56 قرارداد ، سررسید اسفند 95 تعداد 639 قرارداد و در نهایت سررسید اردیبهشت 96 تعداد 5676 قرارداد بود
معامله 6477 قرارداد در رینگ طلایی بورس کالا

90ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author