قراردادهای بلندمدت بورس کالا، فرصتی طلایی برای صنعت پتروشیمی

قراردادهای بلندمدت بورس کالا، فرصتی طلایی برای صنعت پتروشیمی
اکثر مجتمع های پتروشیمی از انعقاد قراردادهای بلندمدت با صنایع پایین دستی استقبال می کنند و موافق عقد این قراردادها هستند.

قراردادهای بلندمدت بورس کالا، فرصتی طلایی برای صنعت پتروشیمی

اکثر مجتمع های پتروشیمی از انعقاد قراردادهای بلندمدت با صنایع پایین دستی استقبال می کنند و موافق عقد این قراردادها هستند.
قراردادهای بلندمدت بورس کالا، فرصتی طلایی برای صنعت پتروشیمی

مرجع توریسم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author