فیلم تاریخ بازار سرمایه ایران اکران شد

فیلم تاریخ بازار سرمایه ایران اکران شد
عصر امروز تعدادی از پیشکسوتان بازار سرمایه به بهانه 50 سالگی این بازار ، در محل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گردهم آمدند.

فیلم تاریخ بازار سرمایه ایران اکران شد

عصر امروز تعدادی از پیشکسوتان بازار سرمایه به بهانه 50 سالگی این بازار ، در محل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه گردهم آمدند.
فیلم تاریخ بازار سرمایه ایران اکران شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author