فهیمی رییس هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی شد

فهیمی رییس هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی شد
در جلسه اخیر هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، حسین فهیمی به عنوان رییس جدید هیات مدیره این شرکت انتخاب شد.

فهیمی رییس هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی شد

در جلسه اخیر هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)، حسین فهیمی به عنوان رییس جدید هیات مدیره این شرکت انتخاب شد.
فهیمی رییس هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی شد

مد روز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author