فراز و فرود آیفکس، رشد 2.5 واحدی را رقم زد

فراز و فرود آیفکس، رشد 2.5 واحدی را رقم زد
شاخص کل فرابورس معاملات امروز را پس از چندین فراز و فرود با رشد 2.5 واحدی و قرارگیری در ارتفاع 1077 واحدی خاتمه داد. دو نماد از گروه شیمیایی به نام‌های «زاگرس» و «مارون» تا سطح 5.2 واحد تاثیر مثبت بر آیفکس داشتند و این در حالی است که تاثیر منفی تا سطح حداکثر 2 واحد از جانب نمادهای «میدکو»، «ذوب»، «هرمز»، «خراسان» و «شاوان» مانع از افزایش بیشتر این نماگر شد.

فراز و فرود آیفکس، رشد 2.5 واحدی را رقم زد

شاخص کل فرابورس معاملات امروز را پس از چندین فراز و فرود با رشد 2.5 واحدی و قرارگیری در ارتفاع 1077 واحدی خاتمه داد. دو نماد از گروه شیمیایی به نام‌های «زاگرس» و «مارون» تا سطح 5.2 واحد تاثیر مثبت بر آیفکس داشتند و این در حالی است که تاثیر منفی تا سطح حداکثر 2 واحد از جانب نمادهای «میدکو»، «ذوب»، «هرمز»، «خراسان» و «شاوان» مانع از افزایش بیشتر این نماگر شد.
فراز و فرود آیفکس، رشد 2.5 واحدی را رقم زد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author