عملکرد 9 ماهه سرمایه گذاری مسکن پردیس

عملکرد 9 ماهه سرمایه گذاری مسکن پردیس
شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در دوره 9 ماه با اختصاص 167 ریال سود به ازای هر سهم معادل 31 درصد از پیش بینی هایش را پوشش دهد.

عملکرد 9 ماهه سرمایه گذاری مسکن پردیس

شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در دوره 9 ماه با اختصاص 167 ریال سود به ازای هر سهم معادل 31 درصد از پیش بینی هایش را پوشش دهد.
عملکرد 9 ماهه سرمایه گذاری مسکن پردیس

پرشین موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author