عدم رشد بورس تحت تأثیر حرکت سریع انتظارات نسبت به واقعیات

عدم رشد بورس تحت تأثیر حرکت سریع انتظارات نسبت به واقعیات
شرکت هایی همچون پالایشی ها که از بحث تک نرخی شدن ارز اثر مثبت می پذیرند، با انتشار این خبر با نوسانات مثبت همراه شدند، اما گروه پتروشیمی که با ارز تک نرخی با کاهش سود آوری مواجه خواهند شد، این امر را از چند وقت قبل پیش خور کرده بودند و در حال حاضر در محدوده کف قیمتی قرار گرفته اند.

عدم رشد بورس تحت تأثیر حرکت سریع انتظارات نسبت به واقعیات

شرکت هایی همچون پالایشی ها که از بحث تک نرخی شدن ارز اثر مثبت می پذیرند، با انتشار این خبر با نوسانات مثبت همراه شدند، اما گروه پتروشیمی که با ارز تک نرخی با کاهش سود آوری مواجه خواهند شد، این امر را از چند وقت قبل پیش خور کرده بودند و در حال حاضر در محدوده کف قیمتی قرار گرفته اند.
عدم رشد بورس تحت تأثیر حرکت سریع انتظارات نسبت به واقعیات

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author