شریف‌پور ناظر مجلس در کمیته نظارت بر انتشار اوراق بهادار شد

شریف‌پور ناظر مجلس در کمیته نظارت بر انتشار اوراق بهادار شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی عین الله شریف پور عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم باکو را به عنوان عضو ناظر در کمیته نظارت بر انتشار اوراق بهادار انتخاب کردند.

شریف‌پور ناظر مجلس در کمیته نظارت بر انتشار اوراق بهادار شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی عین الله شریف پور عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم باکو را به عنوان عضو ناظر در کمیته نظارت بر انتشار اوراق بهادار انتخاب کردند.
شریف‌پور ناظر مجلس در کمیته نظارت بر انتشار اوراق بهادار شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author