شروع متعادل اما پایان مثبت گروه روی

شروع متعادل اما پایان مثبت گروه روی
در بازارهای فلزات لندن و بورس شانگهای، فلز روی با رشد حدود 2 درصدی از مرز 3000 دلار عبور کرد و در اوج قیمت 10 سال اخیر خود قرار گرفت.

شروع متعادل اما پایان مثبت گروه روی

در بازارهای فلزات لندن و بورس شانگهای، فلز روی با رشد حدود 2 درصدی از مرز 3000 دلار عبور کرد و در اوج قیمت 10 سال اخیر خود قرار گرفت.
شروع متعادل اما پایان مثبت گروه روی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author