سهم پالایش نفت تبریز در سبد سهام عدالت 55 میلیارد تومان اعلام شد

سهم پالایش نفت تبریز در سبد سهام عدالت 55 میلیارد تومان اعلام شد
سرمایه شرکت پالایش نفت تبریز ۳۸۸ میلیارد تومان منقسم به ۳ میلیارد و ۸۸۴ میلیون و۲۱۱ هزار سهم ١٠٠ تومانی است و تعداد ۷۷۷ میلیون سهم معادل ۲۰‏ درصد سهام آن در تاریخ های 13 بهمن 1386 و 6مرداد 1388 به ارزش ۵۵ میلیارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا خرداد ماه ١٣٩٦ مبلغ ۴۱۵ میلیارد تومان است.

سهم پالایش نفت تبریز در سبد سهام عدالت 55 میلیارد تومان اعلام شد

سرمایه شرکت پالایش نفت تبریز ۳۸۸ میلیارد تومان منقسم به ۳ میلیارد و ۸۸۴ میلیون و۲۱۱ هزار سهم ١٠٠ تومانی است و تعداد ۷۷۷ میلیون سهم معادل ۲۰‏ درصد سهام آن در تاریخ های 13 بهمن 1386 و 6مرداد 1388 به ارزش ۵۵ میلیارد تومان به طرح توزیع سهام عدالت واگذار و ارزش روز آن تا خرداد ماه ١٣٩٦ مبلغ ۴۱۵ میلیارد تومان است.
سهم پالایش نفت تبریز در سبد سهام عدالت 55 میلیارد تومان اعلام شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author