سبقت بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از بازارهای رقیب

سبقت بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از بازارهای رقیب
طی چهار ماه اول سال 96 میانگین بازدهی 20 صندوق سرمایه‌گذاری برتر، 10 درصد بوده است و 10 صندوق برتر این صنعت نرخ بازدهی 9 تا 20 درصدی را ثبت کردند؛ این در حالی است که بانک‌ها برای این دوره، بازدهی 5 درصدی داشته و بازده بازارهای رقیب یعنی ارز، سکه طلا و مسکن به ترتیب 0.12، 0.13 و 1.15 درصد بوده است.

سبقت بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از بازارهای رقیب

طی چهار ماه اول سال 96 میانگین بازدهی 20 صندوق سرمایه‌گذاری برتر، 10 درصد بوده است و 10 صندوق برتر این صنعت نرخ بازدهی 9 تا 20 درصدی را ثبت کردند؛ این در حالی است که بانک‌ها برای این دوره، بازدهی 5 درصدی داشته و بازده بازارهای رقیب یعنی ارز، سکه طلا و مسکن به ترتیب 0.12، 0.13 و 1.15 درصد بوده است.
سبقت بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از بازارهای رقیب

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author