سایپا 9 ماهه 333 هزار دستگاه انواع محصول تولید کرد

سایپا 9 ماهه 333 هزار دستگاه انواع محصول تولید کرد
پراید با تولید 19 هزار و 867 دستگاه بیشترین حجم تولید را در میان محصولات سایپا از آن خود کرد.

سایپا 9 ماهه 333 هزار دستگاه انواع محصول تولید کرد

پراید با تولید 19 هزار و 867 دستگاه بیشترین حجم تولید را در میان محصولات سایپا از آن خود کرد.
سایپا 9 ماهه 333 هزار دستگاه انواع محصول تولید کرد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author