روز خوش آی تی

روز خوش آی تی
گروه غذایی با افزایش تقاضا مواجه بودند تا جایی که نمادهای غشهد، غچین و غفارس صف خرید را تجربه کردند در آنسو و در گروه قندی دادوستدهایی اکثرا متعادل و منفی در جریان بود .

روز خوش آی تی

گروه غذایی با افزایش تقاضا مواجه بودند تا جایی که نمادهای غشهد، غچین و غفارس صف خرید را تجربه کردند در آنسو و در گروه قندی دادوستدهایی اکثرا متعادل و منفی در جریان بود .
روز خوش آی تی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author