رنو در ایران خط تولید موتور مستقل راه‌اندازی می‌کند

رنو در ایران خط تولید موتور مستقل راه‌اندازی می‌کند
علیرغم اینکه حدود نیم قرن است از شکل گیری صنعت خودرو در کشور می گذرد اما به دلیل گسستگی از بازارهای و توانمندی های بین المللی این صنعت نتوانسته به طور کامل رشد کند چرا که همکاری های بین المللی در این زمینه یکی از الزامات رشد و توسعه است.

رنو در ایران خط تولید موتور مستقل راه‌اندازی می‌کند

علیرغم اینکه حدود نیم قرن است از شکل گیری صنعت خودرو در کشور می گذرد اما به دلیل گسستگی از بازارهای و توانمندی های بین المللی این صنعت نتوانسته به طور کامل رشد کند چرا که همکاری های بین المللی در این زمینه یکی از الزامات رشد و توسعه است.
رنو در ایران خط تولید موتور مستقل راه‌اندازی می‌کند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author