رشد پرقدرت متغیرهای بورسی

رشد پرقدرت متغیرهای بورسی
در این روز سهامداران بورسی بیش از 847 میلیون برگه سهم، حق تقدم و سایر دارایی های مالی را دست به دست کردند که ارزش این مبادلات بیش از 2 هزار و 271 میلیارد ریال بود و در 50 هزار نوبت معاملاتی انجام شد.

رشد پرقدرت متغیرهای بورسی

در این روز سهامداران بورسی بیش از 847 میلیون برگه سهم، حق تقدم و سایر دارایی های مالی را دست به دست کردند که ارزش این مبادلات بیش از 2 هزار و 271 میلیارد ریال بود و در 50 هزار نوبت معاملاتی انجام شد.
رشد پرقدرت متغیرهای بورسی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author